HMONG  ST.PAUL  SEVENTH-DAY  ADVENTIST

Special Prayer!

Yog koj muaj kev nyuaj siab xav tau kev thov Vajtswv pab, peb zoo siab yuav thov Vajtswv pab rau koj.

Pehawm Vajtswv/Worship:

Zoo siab tos txhais txhua leej

Every Saturday! 2:00-5:00PM

Bible Questions

Yog koj muaj lus noog tsis nkag siab txog Vajtswv txoj lus qhov twg  thiab koj xav paub Vajtswv txojlus qhov tseeb, hu tuaj rau peb, peb yuav qhia raws Vajtswv txoj lus qhov tseeb rau koj. 

Koj puas xav paub cov lus tshuaj sij hauv Danias thiab Tshwmsim?  Thov caw koj tuaj nrog peb kawm Vajtswv txojlus uake.

Bible Study!

Caw koj tuaj nrog peb kawm Vajtswv txoj lus uake txhua txhua hmo Saturday night at

6:30PM - 8:30PM

Start on April,2015 to Sept,2015

Topic:

  • The Law of God
  • The Sabbath
  • The Second coming of Jesus christ
  • The disciples
  • What the bible says about death
  • Love
  • Phophecy

John 14:6 Jesus said to him, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me.