HMONG  ST.PAUL  SEVENTH-DAY  ADVENTIST

Many have not heard of the name Seventh Day Adventist  and often ask "what is  Seventh Day Adventist?"   Seventh Day Adventists are Bible Christians , keeping the Sabbath Day Holy, and waiting for the soon return of Jesus Christ.  

 

We believe that we are living in the last days of Earth's history and God is calling His people to come out of Babyblon because the hour  of His judgment has come. 

 

We believe that the 10 Commandments written by the finger of God still stands today.  As God created the world in six days and rested on the 7th day  and sanctified it, we too must rest on the Sabbath.  

 

Ezekiel 20:12 tells us that God gave us the Sabbath day as a sign between us and Him that we may know that He is our creator.

Exodus 20:8-11 also tells us that we need to "Remember the Sabbath day to keep it Holy".  

The majority of Christians today worship on the 1st day of the week which is Sunday and has forgotten about the fourth Commandment which the Lord God clearly commanded us to "Remember".  

 

As we are fast approaching the final moments in Earth's history, God loves us so much that He is giving us the final warnings in Revelation 14 with the 3 Angels' messages.  Warning each and everyone one of us to come back to Him before it is too late.  

 

"Today if you will hear His voice, do not harden your hearts"

Muaj ntau tus tsis tau nhov dua  lub npe Seventh Day Adventist thiab ntau zaus kuj noog hais tias,  Seventh Day Adventist yog abtsis?  Seventh Day Adventist yog  cov ntseeg Yexus ua coj raws li phau Vajlugkub qhia, khaws hnub Xasnpastaus ua hnub  dawb huv, thiab tos ntsoov tus Tswv Yexus rov qab los sai sai tom ntej no.

Peb ntseeg hais tias peb nyob rau lub sij hawm kawg hauv ntiajteb no thiab Vajtswv tabtom hu Nws cov neeg kom tawm hauv nroog Basnpisloos los vim lub sijhawm Vajtswv txiav txim twb los txog  lawm.

Peb ntseeg hais tias 10 nqe kevcai uas Vajtswv muab Nws tus ntiv tes sau tseem muaj nyob ruaj khov kho niaj hnub nim no.

Vajtswv tsim lub ntuj thiab ntiajteb no 6 hnub  thiab Vajtswv so hnub 7, Nws muab hnub 7 cais ua hnub dawb huv.  Peb yuav tsum tau so hnub Xasnpastaus ib yam li Nws thiab.

Ezkiel20:12 Qhia peb hais tias, Vajtswv muab hnub Xasnpastaus ua lub cim rau ntawm peb thiab Nws kom peb thiaj li paub hais tias Nws yog tus tsim peb.

Exodus 20 Qhia ntxiv rau  peb hais tias, kom peb yuav tsum NCO NTSOOV KHAWS HNUB XASNPASTAUS UA HNUB DAWBHUV.

Cov ntseeg Yexus feem coob niaj nhub nim no mus pe hawm Vajtswv rau hnub 1 uas yog hnub Sunday tas lawm, thiab  tsis nco qab txog Vajtswv 10 nqe kevcai  nqe 4 uas Vajtswv hais tseg rau peb hais tias kom peb  ‘Nco ntsoov”.

 Peb tab tom los txog rau lub sijhawm kawg hauv ntiajteb no.   Vajtswv hlub peb kawg knaus li uas Nws muab cov lus ceeb toom qhia rau peb nyob rau hauv Tswmsim 14 ntawm 3 tug tub txib txoj mhoo zoo.    Cov lus no yog cov lus ceeb toom rau koj thiab kuv, rau  peb txhua tus kom rov qab los cuag Vajtswv ua ntej lub sijhawm  lig rau peb lawm.

 “Hnub no yog koj nov Nws lub suab hu, tsis txhob ua koj lub siab tawv”

English

Hmong